GARANTIES

HARDWARE

Les garanties dels productes que oferim al nostre web les ofereixen directament els fabricants i majoristes dels que nosaltres fem d'intermediaris. Les característiques de les mateixes les estableixen els mateixos fabricants i majoristes. NOSALTRES COM INTERMEDIARIS INDIQUEM ALS NOSTRES CLIENTS ELS PROCEDIMENTS CORRECTES A SEGUIR PER GESTIONAR LES GARANTIES DAVANT ELS FABRICANTS O MAJORISTES RESPONSABLES.

Cada producte té unes garanties pròpies depenent del tipus de producte. Les garanties s'especifiquen a les fitxes de cada producte.

Addicionalment, alguns productes ofereixen la possibilitat d'ampliar les garanties estàndard (s'especifica a la fitxa de cada producte).

Més informació

El termini de garantia comença a partir de la data d'emissió de factura, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d'un component en una reparació o canvi. La garantia cobreix única i exclusivament els defectes de fabricació. No podran incloure's en la garantia:

- Incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del CLIENT d'un terminal, equip, perifèric o component.
- Incorrecta reparació, modificació o ampliació per part del CLIENT d'un terminal, equip, perifèric o component.
- Deterioració, eliminació o ocultació, per part del CLIENT, de l'etiqueta identificativa del fabricant del producte (inclosos els seus components).
- Desgast propi derivat de l'ús del producte.
- Detecció d'ús de consumibles no originals.
- Incorrecta configuració programari/maquinari, per part del CLIENT, d'un equip, terminal, perifèric o component.
- Incorrecta configuració programari/maquinari o avaria en un terminal provocada per un component no subministrat per cicloTIC i incorporat pel CLIENT.
- Infecció de virus informàtics, per part del CLIENT, en terminals, equips, discos durs, disquets de drivers o programari addicional.
Si es produeix qualsevol de les situacions abans esmentades, els productes deixaran d'estar en garantia.

L'enviament de productes FORA DE GARANTIA al fabricant o majorista per a la seva reparació, comportarà un pressupost per l'import de la mateixa. En cas de no acceptació, s'aplicarà un càrrec de 32€ en concepte de diagnòstic.

Excepte en els cas de Garantia In situ, la Garantia General no inclou costos de transport ni desplaçament. Tot article avariat, dins o no del seu període de garantia, haurà de ser enviada al servei tècnic designat a ports pagats. En cas contrari no s'acceptarà la mercaderia.

Tot article avariat enviat al servei tècnic designat, estigui o no dins del seu període de garantia, haurà d'indicar cláramente un nombre de RMA (tant en l'embalatge com en l'albarà) que el client haurà de sol·licitar a través d'aquest enllaç (una sol·licitud per cada producte).
La pèrdua o deterioració durant el transport és responsabilitat única i exclusivament del CLIENT.
Una vegada notificada al client la resolució del RMA, mitjançant enviament de pressupost o notificació de reparació realitzada, el client disposa de 30 dies naturals per a l'acceptació del mateix, abonament en cas necessari i recollida o autorització d'enviament del producte.

Transcorregut aquest període, es generarà un càrrec mensual de 5 € en concepte de magatzematge per cada producte incluído en la reparació. Transcorreguts 6 mesos, s'interpretarà com una renúncia tàcita del CLIENT als seus drets de propietat sobre el producte i l'autorització a cicloTIC per a la seva deixalla.

Responsabilitat de les dades

- És responsabilitat completa del CLIENT disposar d'una còpia de seguretat de les dades i configuració que contingui el producte o productes enviats per reparar al servei tècnic designat .

- cicloTIC no es responsabilitza de la pèrdua o dany de dades i configuracions del CLIENT com a conseqüència de qualsevol intervenció necessària per a la comprovació i reparació dels productes.

- En cap circumstància cicloTIC serà responsable de danys directes o indirectes, incloent possibles pèrdues econòmiques per qualsevol actuació del nostre servei d'assistència tècnica.

- Durant i després de la prestació d'aquest servei, cicloTIC i el servei tècnic designat assegura la plena confidencialitat de totes les dades del CLIENT.

Aquestes condicions de garantia no afecten als drets estatutaris del consumidor, emparats per la seva legislació vigent nacional aplicable, ni els drets del consumidor enfront del detallista indicat en el seu contracte de compra/venda.
La redacció i durada de períodes de garantia incluídos en aquesta pàgina són oferts de forma merament informativa. cicloTIC es reserva el dret a la seva modificació sense previ avís. La informació vinculant serà l'expressada en la factura del producte.

SOFTWARE

Les garanties de software a mida tal com webs, botigues virtuals, etc. s'establiran per cada pressupost personalitzat. En cas contrari, per defecte totes les garanties de programació a mida són de 60 dies a partir de la data de facturació del projecte. Les garanties no inclouen en cap cas les modificacions que s'hagin de fer en el projecte a causa de actualitzacions de software de tercers com sistemes operatius, navegadors, etc.

Les instal·lacions de software, controladors, etc. no tenen cap garantia doncs aquestes es poden veure afectades per actualitzacions de software de tercer de les quals no ens fem responsables.

Les garanties de l'Extranet Olimpo es limiten a la correcció d'errors o mal funcionament deguts a erros de codi intern. No inclouen millores del sistema ni mal funcionaments per software de tercer. La comprovació i responsabilitat de les dades que resulten de l'ús de l'Extranet, són íntegrament del client.

La teva satisfacció total és el que més ens importa.

MOLT IMPORTANT

Les incidències produïdes per sistemes operatius Windows, Linux, etc. com:

- El sistema operatiu presenta un error.
- L'ordinador, tauleta, portàtil, etc. no arranca.
- A desaparegut del sistema una impressora.
- Qualsevol mal funcionament.

NO ESTAN INCLOSES A LES GARANTIES i la seva resolució es facturarà al client.

Addicionalment als termes de garantia de qualsevol producte o servei, podem oferir els següents serveis de suport als nostres clients:

- Estudi i anàlisis dels símptomes de les avaries o mals funcionaments.
- Desplaçaments a domicili del client.
- Empaquetat en embalatges.
- Tramitació de les garanties.
- Qualsevol actuació sobre els productes o serveis en garantia.
- Transports i enviament de productes als serveis de garanties dels fabricants.
- Qualsevol acció que puguem desenvolupar com a suport al client que no inclogui explícitament la garantia del fabricant.

TOTS AQUESTS SERVEIS SERAN FACTURATS.

Tornar a la pàgina principal